تبلیغات
کویر تشنه ی باران

 

       سیب                                                                                          


 
خیلی زیباست ٬ نه ؟
************

تو به من خندیدی
 و نمی دانستی
 من به چه دلهره از باغچه همسایه
 سیب را دزدیم
 باغبان از پی من تند دوید
 سیب را دست تو دید
 غضب آلوده به من كرد نگاه
سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاك
 و تو رفتی و هنوز
 سالهاست كه در گوش من آرام آرام
 خش خش گام تو تكرار كنان
 می دهد آزارم
 و من اندیشه كنان غرق این پندارم
 كه چرا
 خانه كوچك ما سیب نداشت

 

                                              (حمید مصدق)        


 

  سه شنبه 24 مرداد 1385                                                    نظرات ()

*****************************

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
E-Mail


My photos :

 

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Vahid.Hm. Make your own badge here.


Links:Archive :  

( اردیبهشت 1388 (1
( آبان 1387 (1
( شهریور 1387 (2
( اردیبهشت 1387 (1
( اسفند 1386 (2
( دی 1386 (1
( آبان 1386 (4
( مهر 1386 (1
( شهریور 1386 (2
( تیر 1386 (3
( خرداد 1386 (2
( اردیبهشت 1386 (4
( فروردین 1386 (3
( دی 1385 (1
( آبان 1385 (2
( مهر 1385 (4
( شهریور 1385 (6
( مرداد 1385 (5
( تیر 1385 (7
( خرداد 1385 (4


       Today :      
       Yesterday  
        All :            


Designer : Kavir