تبلیغات
کویر تشنه ی باران

 

       بهار                                                                                          


 
سلام
این نوشته از نوشته های دوست خوبم Game ziba هست.
******
و زمین یکبار چرخید

بهار شده بود

ونوروز

و چه کس می دانست بهار یعنی چه

جز آنکه از سال پیش مانده بود

ودیده بود که زمین چگونه می چرخد

و دیده بود زمین چگونه می گرید

چگونه می میرد

بهار شده بود

وچه کس می داند بهار یعنی چه

جز آنکه از سال پیش مانده بود

و من بودم آنگاه که رسید

بهار را می گویم

و بهار سرشار از آنچه که باید

برای نبودن آنچه نباید

و بهار فلسفه یکسال زندگی بود

ودشت هایی که سبز بودند

ورود هایی که جاری

و بچه هایی که می خندیدند

و ابر تا توانست برای غنچه ها گریست

خوش به حال سبزه ها و دشتها

خوش به حال غنچه های نیمه باز

خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز

و نسیم تا می توانست خواند

ابرها برای گریستن است که متولد می شوند

سبزه ها برای سبز شدن

غنچه ها برای باز شدن

زمستان ها برای رفتن

بهار ها برای آمدن

وچه کسی می داند چند بهار خواهد دید

هنوز بهار است

وهنوز سبز

 

وهنوز گل

وهنوز درخت

زمین می داند چرا هست

واین یعنی همه چیز

واین یعنی بهار

تابستان

پاییز

زمستان

و من

ابر نیستم تا تکاملم در گریستن باشد

غنچه نیستم تا در باز شدن

زمین نیستم تا در بهار

باید بزرگ شوم

آنچنان  که ...

و تکامل مقصد آفرینش است

باید بزرگ شوم

ای آسمان پهنای سینه ات را قرض بده

وای سبزه سبزیت را

ای گل سرخیت را

وای شبنم طراوتت را

و می دانم

هزار بهار هم که بیاید

تا نخواهم سبز نخواهم شد

بهار بهانه است

زمستان نیز

همه در من است

هر آنچه که باید

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

ومنم که همیشه می توانم سبز باشم

ومنم که همیشه می توانم سرد

واین تفاوت من است با طبیعت

باید بزرگ شوم

آنچنان که فصل ها در من جا بگیرد

وهر چه من بزرگتر

بهار نیز

طراوت نیز سبزی نیز

شادی نیز

امید نیز

وکدام غم است که توان در من زیستن دارد

آنگاه که من بزرگ شوم


 

  شنبه 12 فروردین 1385                                                    نظرات ()

*****************************

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
E-Mail


My photos :

 

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Vahid.Hm. Make your own badge here.


Links:Archive :  

( اردیبهشت 1388 (1
( آبان 1387 (1
( شهریور 1387 (2
( اردیبهشت 1387 (1
( اسفند 1386 (2
( دی 1386 (1
( آبان 1386 (4
( مهر 1386 (1
( شهریور 1386 (2
( تیر 1386 (3
( خرداد 1386 (2
( اردیبهشت 1386 (4
( فروردین 1386 (3
( دی 1385 (1
( آبان 1385 (2
( مهر 1385 (4
( شهریور 1385 (6
( مرداد 1385 (5
( تیر 1385 (7
( خرداد 1385 (4


       Today :      
       Yesterday  
        All :            


Designer : Kavir