تبلیغات
کویر تشنه ی باران

 

       یک شبی پروانه ای در شمع سوخت                                                                                          


 

یک شبی پروانه ای در شمع سوخت

در فراقش زیرکی  با من بگفت

 

گفت : پروانه ای سوخت در جمع شمع !

گفتمش : گر بسوزد جان یک پروانه ای

کم نگردد عشقش از افسانه ای

 

گفت : بگرفت جان او سنگ دل شمع رفیع

گفتمش : زین گونه جان دادن برایش زندگی است

 

گفت : گویا نیک دانی در دل پروانه چیست !

گفتمش : کاش پروانه شوم ، گرد بگردم، سوخته جان در همه عمر !


 

  یکشنبه 18 تیر 1385                                                    نظرات ()

*****************************

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
E-Mail


My photos :

 

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Vahid.Hm. Make your own badge here.


Links:Archive :  

( اردیبهشت 1388 (1
( آبان 1387 (1
( شهریور 1387 (2
( اردیبهشت 1387 (1
( اسفند 1386 (2
( دی 1386 (1
( آبان 1386 (4
( مهر 1386 (1
( شهریور 1386 (2
( تیر 1386 (3
( خرداد 1386 (2
( اردیبهشت 1386 (4
( فروردین 1386 (3
( دی 1385 (1
( آبان 1385 (2
( مهر 1385 (4
( شهریور 1385 (6
( مرداد 1385 (5
( تیر 1385 (7
( خرداد 1385 (4


       Today :      
       Yesterday  
        All :            


Designer : Kavir